Nieuws

Stand van zaken lopende projecten

De openbare vergadering gepland op 13 september 2016 zal komen te vervallen. We zijn van mening dat er onvoldoende zaken zijn om een volledige vergadering te vullen. Momenteel is door ziekte ook de menskracht onvoldoende. Graag stellen we jullie op de hoogte van een deel van de lopende projecten.

Wonen in het dorpsraadgebied Herpen:

Met het oog op de toekomst is de Dorpsraad druk bezig om gegevens te bundelen over het woningaanbod in het Dorpsraadsgebied. Met behulp van deze gegevens wil de Dorpsraad de volgende openbare vergadering (op dinsdag 11 oktober) een thema-avond houden over wonen in Herpen. Op deze avond wil de Dorpsraad de Herpse bewoners onder andere informeren over de bouwmogelijkheden in Herpen. Hoeveel huur-en hoeveel koopwoningen heeft Herpen. De Herpse bevolkingspopulatie verandert, zijn er voldoende seniorenwoningen. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Hoe gaat de woningbouwstichting daar mee om. Maar ook welke maatregelen neemt de gemeente qua wonen en qua zorg. Kunnen we genieten van een leefbare en veilige leefomgeving. Hoe is het woningtoewijzingssysteem wat Mooiland hanteert en wat is de behoefte. Dus zet de datum nu al in de agenda of op de kalender.Met het oog op de toekomst zijn we bezig om gegevens te bundelen over het woningaanbod in ons dorpsraadgebied. Met behulp van deze gegevens willen we op korte termijn een avond organiseren waarin bewoners hun visie kunnen delen met betrekking tot de (te plannen) aanpassingen in het woonaanbod.

Groenploeg:

Er is een nieuwe actieve groenploeg. Piet Verhoeven en Jan van de Berg zijn samen aanspreekpunt voor het praktijkgedeelte en Anny van Geffen ondersteunt het team organisatorisch en administratief. We zijn voornemens om de aangemelde vrijwilligers op korte termijn uit te nodigen om de aflopen maanden te evalueren. In Overlangel moeten nog aanvullende afspraken gemaakt worden. Dit punt wordt ingebracht bij het eerstvolgende klankbord overleg in Overlangel. Naar een definitieve plek voor de aanhanger wordt nog gezocht.

Postcodes Post NL:

Post NL gaat alleen post bezorgen op bestaande postcodes gekoppeld aan een woonplaats. Dat zou kunnen inhouden dat in Keent en Neerloon geen post meer wordt bezorgd. De gemeente wil dat voorkomen en gaat het woonplaatsenbesluit aanpassen. Keent en Neerloon krijgen eigen postcode. Koolwijk kan kiezen of eigen postcode of gewoon postcode van Herpen. Dit moet in overleg met de bewoners van Koolwijk. Dit wordt voorgelegd aan de Klankbordgroep Koolwijk.

Rogstraat:

Zoals u heeft kunnen zien is al voor de vakantie voortvarend gestart met de werkzaamheden aan de Rogstraat. In de bouwvakvakantie is deels doorgewerkt. Hert werk ligt op schema. Dinsdag 30 augustus was er letterlijk sprake van een "kink in de kabel". Tijdens het werk werd een internetkabel geraakt waardoor tijdelijk geen telefoon- en internetverkeer mogelijk was. Ook het tankstation was tijdelijk buiten werking. Met man en macht is gewerkt aan het herstel en na enkele uren was het euvel weer hersteld. Wij willen er u nog op wijzen dat u bij klachten/vragen terecht kunt bij de uitvoerder op het werk (in de keet).

Basisschool 't Schrijverke:

Er is onlangs gesproken met ouders en andere belanghebbenden over een mogelijke plek van de school. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente en Mooiland. Hierbij was ook een vertegenwoordiging van de Dorpsraad aanwezig. Als Dorpsraad blijven we dit proces heel betrokken volgen.

Geitenhouderij:

De voorgenomen uitbreiding heeft in ons dorpsraadgebied geleid tot veel onrust en onbegrip.

Dit heeft de gemeente Oss meegenomen in het overleg met de ondernemer(s). De uitkomst van het overleg tussen gemeente en ondernemer(s) is dat de aanvraag wordt ingetrokken en dat partijen "op zoek gaan naar een toekomstgerichte oplossing waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk in balans zijn. Dat proces wordt begeleid door onafhankelijke deskundigen van het Urcentieteam Veehouderij". Omdat de vergunningaanvraag is ingetrokken reageert de gemeente Oss niet meer individueel op de ingediende zienswijzen. Iedereen die zienswijzen heeft ingediend is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze zienswijzen zullen wel worden meegewogen in een toekomstige oplossing. De Dorpsraad zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en u informeren zodra er nieuws te melden is.

Huisvesting Vergunninghouders:

De vergunningaanvragen voor huisjes Gepkespad en Waterstraat zijn nog niet binnen. De verwachting is dat oktober/november eerste huisjes kunnen worden bewoond. Mooiland heeft de Kruisstraat 47 in Herpen aangeboden voor de kamergewijze verhuur aan 3 vergunninghouders. Deze woning zal naar verwachting in september bewoond worden. De initiatiefgroep is bezig met het werven van Herpse vrijwilligers voor de begeleiding van de nieuwe Herpenaren. Binnenkort komt er een interview met Olde Loohuis hierover op Omroep Walraven. Er komt een bijeenkomst om deze vrijwilligers te informeren over taken en belasting. Vluchtelingenwerk blijft verantwoordelijk. Deze bijeenkomst staat 27 september gepland.

Parkeerverbod Schoolstraat:

Er zijn problemen voor vrachtwagens als zij door de Schoolstraat willen rijden. In de Schoolstraat wordt tweezijdig geparkeerd. Onduidelijk is of het parkeren alleen nu een probleem is tijdens de reconstructie van de Rogstraat of een permanent probleem. Met betrekking tot dit vraagstuk zullen we op korte termijn aanvullende informatie inwinnen bij de gemeente.

Voorzieningenkaart:

De Dorpsraad is het niet volledig eens met de gang van zaken over het uitvoeren van de Voorzieningenkaart Herpen voor wat betreft de sport- en ontmoetingsvoorzieningen in Overlangel. We zijn voornemens op korte termijn in overleg te treden met de verantwoordelijk wethouder en onze aandachtswethouder om de zaak te bespreken.

Speeltuintje Teekenhof:

Er is een bezwaarschrift ingediend over het Speeltuintje bij het Teekenhof. Er wordt inzake dit bezwaarschrift in overleg getreden met de gemeente om tot een passende oplossing te komen.

Zichtbaarheid haaientanden op de weg:

Bij het bejaardencentrum in Herpen zijn de Haaientanden niet meer zichtbaar. Verkeerstechnisch heel lastig. De gemeente wordt verzocht dit te herstellen

Graag zien we jullie op de resterende openbare vergaderingen van dit kalenderjaar.